Naše škola
Naše škola Organizace školního roku Školní jídelna Změny ve vzhledu budov

Naše škola má od školního roku 2014 / 2015 opět pouze dvě pracoviště – jedno najdete na adrese Jarní 400, druhé na adrese Slezská 200. Oba objekty byly v posledních letech přestavěny a zmodernizovány. 

Na adrese Jarní 400, na naší „horní škole“, se učí žáci v 1. až 5. třídě podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní školy. Od září 2003 otevíráme každoročně přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky. Připravují se na vstup do 1. třídy ve stavebně oddělených prostorách se samostatným vchodem. Odpoledne se v týchž třídách věnujeme dětem ve školní družině. V budově také najdete ředitelství školy, sekretariát a výdejnu školního stravování. V samostatné přízemní stavbě v areálu školy jsou umístěny dvě školní dílny, ve kterých se učí pracovat především žáci 2. stupně praktických tříd. Školní budova i dílny jsou umístěny na rozsáhlém pozemku, kde je vybudováno i školní multifunkční hřiště a běžecký ovál. Pro malé děti je určeno další hřiště s hracími prvky a posezením pro jejich doprovod. Pravidelně ho využívají i žáci školní družiny.

 

„Spodní školu“ na adrese Slezská 200 navštěvují žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Jsou vzděláváni v „praktických“ a speciálních třídách. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je bezbariérová a třídy i další zázemí pro žáky je vybudováno a vybaveno s ohledem na zdravotní stav dětí. V areálu školy je velká zpevněná plocha, kterou lze využívat pro hodiny tělesné výchovy. 

Čím se můžeme pochlubit?
 - naši učitelé jsou zkušení a tvořiví, používáme moderní metody výuky
 - máme malé počty žáků ve třídách, všichni zaměstnanci respektují možnosti
každého dítěte
 - v průběhu každého školního roku probíhá projektová výuka zaměřená na rozvoj
čtenářské a finanční   gramotnosti a na ekologickou výchovu našich dětí ( Čte celá škola, Umím si to spočítat, Den Země )

 - věnujeme se zdravotní, dopravní  a kulturní výchově

 - naše žáky vedeme v projektu Recyklohraní k třídění a recyklaci odpadů
 - výsledky práce žáků ve výtvarné výchově a pracovních činnostech mohou

    zájemci vidět na pravidelných školních výstavách ( většinou zaměřených na  vánoční a velikonoční svátky )
 - pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme sociální vztahy ve třídách

 - učitelé pravidelně spolupracují s asistenty pedagoga pro zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné žáky
 - ve škole probíhá pravidelné i jednorázové doučování a příprava žáků na výuku
 - v obou školách jsme vytvořili příjemné prostředí, máme prostorné školní třídy a
 nová sociální zařízení 


 - žáci pracují v moderně vybavených třídách a odborných pracovnách
 - v každé třídě obou školních budov je umístěn počítač s připojením k internetu, dataprojektor  a multimediální tabule nebo stahovací plátno

 - v každé budově je dobře vybavená počítačová učebna pro výuku informatiky a

   pro procvičování učiva pomocí výukových programů

 - pro výuku žáků z praktických tříd máme moderně vybavenou cvičnou kuchyňku  a učebnu výtvarné výchovy
 - žáci se zdravotními problémy mají kromě pracovních částí tříd k dispozici i

   relaxační místnost a speciální multifunkční prostory snoezelen

 - žáci 1. stupně jezdí pravidelně do školy v přírodě, která je z větší části hrazená ze Státního prostředí ČR

 - provozní doba obou oddělení školní družiny je denně až do 16.00 hod.
 - pořádáme tradiční mimoškolní akce – Mikulášskou nadílku, karneval, oslavu MDD

 - škola pravidelně získává nemalé finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů,

   které využívá k nákupu nadstandardního vybavení a na rozšíření nabídkyzajímavých aktivit pro naše žáky 
 - dlouhodobě spolupracujeme s Mateřskou školou v Orlové - Městě


Co nás trápí?
 - nezájem některých žáků o dobré výsledky školní práce
 - nedostatečná spolupráce s některými rodiči z důvodu jejich nezájmu o vzdělávání jejich děti
 - předsudky veřejnosti o nízké úrovni znalostí našich žáků ( obsah učiva je stejný
 jako ve všech dalších školách, záleží jen na dětech a jejich rodičích, jaký mají o své

vzdělání zájem a jak se svému vzdělávání věnují )