Naše škola
Naše škola Organizace školního roku Školní jídelna Změny ve vzhledu budov

Naše škola má od školního roku 2014 / 2015 už opět pouze dvě budovy – jednu najdete na adrese Jarní 400, druhou na adrese Slezská 200. Oba objekty byly v několika málo posledních letech přestavěny a zmodernizovány.

Na adrese Jarní 400, na naší „horní škole“, se učí žáci v 1. až 5. třídě podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní školy. Od září 2003 otevíráme každoročně přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Poslední dva školní roky se tyto děti připravují na vstup do 1. třídy ve stavebně oddělených prostorách se samostatným vchodem. Odpoledne se v týchž třídách věnujeme dětem ve školní družině. V budově také najdete ředitelství školy, sekretariát a výdejnu školního stravování. V samostatné přízemní budově v areálu školy jsou umístěny dvě školní dílny, ve kterých se učí pracovat především žáci 2. stupně praktických tříd.

Školní budova i dílny jsou umístěny na rozsáhlém pozemku, kde je vybudováno i školní multifunkční hřiště a běžecký ovál. „Spodní školu“ na adrese Slezská 200 navštěvují žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Jsou vzděláváni v „praktických“ třídách a v Základní škole speciální, která je určena pro děti s těžšími zdravotními problémy. Budova prošla v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí, je bezbariérová a třídy i další zázemí pro žáky je vybudováno a vybaveno s ohledem na zdravotní stav dětí. V areálu školy je velká zpevněná plocha, kterou lze využívat pro hodiny tělesné výchovy.

Čím se můžeme pochlubit?
 - naši učitelé jsou zkušení a tvořiví, používáme moderní metody výuky

 - máme malé počty žáků ve třídách, všichni zaměstnanci respektují možnosti každého dítěte

 - v průběhu každého školního roku probíhá projektová výuka zaměřená na rozvoj čtenářské a  
   finanční gramotnosti a na ekologickou výchovu našich dětí ( Čte celá škola, Umím si to spočítat, 
   Den Země ), v letošním školním roce se zaměřujeme i na výchovu etickou v projektových dnech
   Čtyři kroky k lepšímu JÁ a při pravidelných aktivitách v domově Vesna

- naše žáky vedeme v projektu Recyklohraní k třídění a recyklaci odpadů, pro naši tělesně
  postiženou žákyni sbíráme plastová víčka, která si může vyměňovat za rehabilitační pomůcky

 - výsledky práce žáků ve výtvarné výchově a pracovních činnostech mohou zájemci vidět na 
   pravidelných školních výstavách ( většinou zaměřených na vánoční a velikonoční svátky )

 - dlouhodobě spolupracujeme se Szkolou podstawowou z polského Radlina - dlouhodobé 
   společné aktivity připravujeme a realizujeme i s Mateřskou školou v Orlové - Městě

 - učitelé pravidelně spolupracují s asistenty pedagoga pro zdravotně postižené a sociálně
   znevýhodněné žáky


 - ve škole probíhá pravidelné i jednorázové doučování a příprava žáků na výuku

 - v obou školách jsme vytvořili příjemné prostředí, máme prostorné školní třídy a nová sociální 
   zařízení

- žáci pracují v moderně vybavených třídách a odborných pracovnách

 - v každé třídě obou školních budov je umístěn počítač s připojením k internetu, dataprojektor a 
   multimediální tabule nebo stahovací plátno

 - v každé budově je jedna nově vybavená počítačová učebna pro výuku informatiky a pro 
   procvičování učiva pomocí výukových programů - pro výuku žáků z praktických tříd máme nově
   vybavenou cvičnou kuchyňku, pracovnu dívčích pracovních činností a učebnu výtvarné výchovy

 - žáci se zdravotními problémy mají kromě tříd k dispozici i relaxační místnost a speciální
   multifunkční prostory snoezelen - žáci 1. stupně jezdí pravidelně do školy v přírodě, která je z
   větší části hrazená ze Státního prostředí ČR - sjednotili jsme provozní dobu obou oddělení školní
   družiny – denně až do 15.40 hod.

 - pořádáme tradiční mimoškolní akce – Mikulášskou nadílku, karneval, oslavu MDD - škola
   pravidelně získává nemalé finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů, které využívá k
   nákupu nadstandardního vybavení a na rozšíření nabídky zajímavých aktivit pro naše žáky


Co nás trápí?

  -nezájem některých žáků o dobré výsledky školní práce


  -nedostatečná spolupráce s některými rodiči z důvodu jejich nezájmu o děti


 - předsudky veřejnosti o nízké úrovni znalostí našich žáků ( škola musí splnit stejné požadavky 
   jako všechny ostatní a máme řadu úspěšných studentů středních i vysokých škol )